mH2O

« Back to Glossary Index

متر آب (Meter of Water Column یا mH2O) یک واحد فشار متریک برای اندازه‌گیری سطح مایعات است که معادل 9806.65 پاسکال می‌باشد. این واحد از فشار هیدرواستاتیک ناشی از 1 متر ستون آب در دمای 4 درجه سانتی گراد به دست می آید. از این واحد فشار برای نمایش فشار هیدرواستاتیک ناشی از سطح مشخصی از مایع (ارتفاع ستون مایع) استفاده می شود. فشار اعمال شونده توسط یک متر ستون آب به چگالی و گرانش محلی هر منطقه بستگی دارد. به همین دلیل این واحد فشار یک واحد اصلی برای اندازه‌گیری فشار محسوب نمی شود. از واحد متر ستون آب در سراسر جهان استفاده می شود، اما بیشترین کاربرد آن در اروپا برای اندازه گیری سطح آب شیرین در حفره ها، رودخانه ها و مخازن می باشد.

این واحد فشار را با نمادهای (mWC (Meter of Water Column و (mWG (Meter of Water Gauge نیز نمایش می دهند. یک mH2O در دمای 4 درجه سانتی گراد برابر است با:

0.0980665 bar
1.42229 psi
98.0665 mbar
9806.65 N/m2
9806.65 Pa
98.0665 hPa
9.80665 kPa
0.00980665 MPa
0.1 kg/cm2
1000 mmH2O 4°C (39.2°F)
100 cmH2O 4°C (39.2°F)
1 mWC 4°C (39.2°F)
1 mWG 4°C (39.2°F)
39.3701 inH2O 4°C (39.2°F)
3.28084 ftH2O 4°C (39.2°F)
73.5539 mmHg 0°C (32°F)
7.35539 cmHg 0°C (32°F)
2.89590 inHg 0°C (32°F)
73.5559 Torr
73555.9 mTorr
0.0967841 atm
0.1 at
204.816 psf
100 g/cm2