N/m2

« Back to Glossary Index

نیوتن بر متر مربع یا N/m2 واحد فشاری است که نشان می دهد چگونه واحد فشار پاسکال Pa از سایر واحدهای SI گرفته‌می شود. طبق رابطه P = F/A فشار برابر است با نیروی F اعمال شونده بر سطح A.  در سیستم SI، نیوتن N و متر مربع m² به ترتیب واحدها اندازه‌گیری نیرو و سطح می باشند. بنابراین طبق فرمول، واحد فشار برابر با N/m2 می باشد که برای احترام به فیزیک‌دان فرانسوی (بِلِز پاسکال)، Pa نام‌گذاری شده‌است. معمولاً از این واحد به طور مستقیم برای نمایش فشار استفاده نمی شود. اما با این وجود می تواند به منظور محاسبه نیروی مورد نیاز برای ایجاد یک فشار خاص مفید باشد. به عنوان مثال اگر سطح مقطع داخلی یک سیلندر را می دانیم، می توان نیروی مورد نیاز (N) برای ایجاد یک فشار خاص بر حسب پاسکال (Pa) را با ضرب فشار و سطح مقطع در یکدیگر محاسبه نمود.

Pa = (kg.m/s²)/m² = kg/m.s² = N/m²

یک نیوتن بر متر مربع برابر است با:

1 Pa
0.00001 bar
0.0001450377 psi
0.01 mbar
0.01 hPa
0.001 kPa
0.000001 MPa
0.0000101972 kg/cm2
0.00750062 Torr
7.50062 mTorr
0.00000986923 atm
0.0000101972 at
0.0208854 psf
0.0101972 g/cm2