at

« Back to Glossary Index

اتمسفر فنی یا Technical Atmosphere که با نماد at یا ata نمایش می‌دهند یک واحد فشار است که دقیقاً برابر با 98066.5 پاسکال می باشد. از این واحد فشار و واحد اتمسفر استاندارد (atm) برای مرتبط کردن فشار با ضریبی از فشار اتمسفر Atmospheric Pressure استفاده می‌ شود. همچنین واحد فشار اتمسفر Technical به منظور نشان دادن میزان عمق مجاز آب در ساعت های ضد آب نیز به کار می رود. این مورد در برند های اروپایی بیشتر به چشم می خورد اما با این حال این واحد فشار تا حد زیادی کنار گذاشته‌شده‌ است.

غالباً فشار اتمسفر متوسط برای کاربردهای مربوط به آب و هوا (هوانوردی) عمدتاً یک atm (معادل 101325 پاسکال) در نظر گرفته می‌شود. و همچنین برای کاربرهای عمومی صنعتی، یک Bar (معادل 101325 پاسکال) در نظر گرفته می‌شود. Technical Atmosphere گاهاً به صورت ata نیز نوشته می شود که ساده ترین راه برای نوشتن at absolute می باشد. یک اتمسفر فنی برابر است با:

0.980665 bar
14.2233 psi
980.665 mbar
98066.5 N/m2
98066.5 Pa
980.665 hPa
98.0665 kPa
0.0980665 MPa
1 kg/cm2
735.559 Torr
735559 mTorr
0.96784 atm