atm

« Back to Glossary Index

اتمسفر استاندارد یا atm یک واحد فشار است که دقیقاً برابر با 101325 پاسکال (Pa) می باشد. اتمسفر استاندارد (Standard Atmosphere) عمدتاً به عنوان یک مقدار مرجع برای میانگین فشار اتمسفر در سطح دریا در نظر گرفته‌می شود. از این واحد فشار معمولاً به منظور نشان دادن میزان عمق مجاز آب برای ساعت های ضد آب استفاده می کنند. در غیر این صورت به ندرت از آن به عنوان واحدی برای اندازه گیری فشار به استفاده می شود. از آنجایی که فشار اتمسفر با تغییرات آب و هوا ارتفاع تغییر می کند بهتر است که استاندارد سازی آن بر روی یک فشار مشخصی انجام شود. بدین صورت می توان مشخصات و مقادیر اندازه‌گیری را با یکدیگر مقایسه نمود. یک Standard Atmosphere به طور خاص توسط صنعت هوانوردی به عنوان استاندارد مرجع برای فشار سطح دریا استفاده می شود. یک atm برابر است با:

1.01325 bar
14.6959 psi
1013.25 mbar
101325 N/m2
101325 Pa
1013.25 hPa
101.325 kPa
0.101325 MPa
1.03323 kg/cm2
760 Torr
760000 mTorr
1.03323 at