cmH2O

« Back to Glossary Index

سانتی متر آب (Centimeter of Water Column یا cmH2O) یک واحد فشار مانومتریک است که معادل 98.0665 پاسکال می‌باشد. این واحد از فشار هیدرواستاتیک ناشی از 1 سانتی متر ستون آب در دمای 4 درجه سانتی گراد به دست می آید. از واحد فشار سانتی متر ستون آب غالباً برای اندازه‌گیری میزان تنفس در ونتیلاتورها (Ventilator) و ماسک های تنفسی Respirator استفاده می شود. جایی که در کاربردهای پزشکی و فیزیولوژیکی نیاز به کنترل شرایط تنفسی بیماران یا نظارت بر عملکرد ورزشکاران می باشد.

این واحد فشار را با نمادهای (cmWC (Centimeter of Water Column و (cmWG (Centimeter of Water Gauge نیز نمایش می دهند. یک cmH2O در دمای 4 درجه سانتی گراد برابر است با:

0.000980665 bar
0.0142233 psi
0.980665 mbar
98.0665 N/m2
98.0665 Pa
0.980665 hPa
0.0980665 kPa
0.0000980665 MPa
0.001 kg/cm2
10 mmH2O 4°C (39.2°F)
1 cmWC 4°C (39.2°F)
1 cmWG 4°C (39.2°F)
0.01 mH2O 4°C (39.2°F)
0.393701 inH2O 4°C (39.2°F)
0.0328084 ftH2O 4°C (39.2°F)
0.735559 mmHg 0°C (32°F)
0.0735559 cmHg 0°C (32°F)
0.0289590 inHg 0°C (32°F)
0.735559 Torr
735.559 mTorr
0.000967841 atm
0.001 at
2.04816 psf
1 g/cm2