mTorr

« Back to Glossary Index

میلی تور (Millitorr یا mTorr) یک واحد فشار بسیار کوچک است (1/1000 واحد Torr) که برای اندازه‌گیری خلاء بالا High Vacuum استفاده می شود. در واقع یک Millitorr برابر با 0.133322 پاسکال می باشد. میلی تور واحد فشار رایجی نیست و بیشتر در زمینه های علمی تحقیقاتی و ساخت تجهیزات خاص از آن استفاده می شود. جایی که نیاز به اندازه‌گیری فشارهای خلاء بسیار بالا Very High Vacuum Pressure می باشد.

یک mTorr برابر است با:

0.001 Torr
0.00133322 mbar
0.00000133322 bar
0.0000193368 psi
0.133322 N/m2
0.133322 Pa
0.00133322 hPa
0.000133322 kPa
0.000000133322 MPa
0.00000135951 kg/cm2
0.00000131579 atm
0.00000135951 at
0.00278450 psf
0.00135951 g/cm2