Gauge

« Back to Glossary Index

Gauge Pressure یا فشار گیج، فشاری است که نسبت به فشار اتمسفر یا فشار بارومتریک اندازه گیری می شود. نام دیگر آن فشار نسبی یا Relative Pressure نیز می باشد. پرکاربردترین فشار مرجع، فشار Gauge است که برابر است با فشار کل منهای فشار اتمسفر. فشار گیج یا فشار نسبی را اغلب با پسوند «g» بعد از واحد فشار (به طور مثال 14.7 psig) نمایش می دهند. به طور کلی دو نوع فشار مرجع Gauge با نام های ونتد گیج Vented Gauge (با نماد vg یا v) و سیلد گیج Sealed Gauge (با نماد sg) وجود دارد.