mbar

« Back to Glossary Index

میلی بار (mbar یا Millibar) یک واحد فشار متریک است که عمدتاً در کشور های اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. این واحد مستقیماً از واحد فشار بار بدست می آید (هر هزار Millibar معادل 1 bar است). دو شکل اختصاری رایج دیگر نیز برای شناسایی واحد فشار میلی بار وجود دارد که عبارتند از mb و mbr. به دلیل کوچک بودن این واحد، معمولاً از mbr به منظور اندازه‌گیری فشار بارومتریک (Barometric Pressure) در کاربردهای هواشناسی و برای اندازه‌گیری گازهای فشار پایین استفاده می شود. در سال های اخیر واحد فشار hPa (هکتو پاسکال) جایگزین آن گردیده است. با این وجود، mb سال‌هاست که توسط بسیاری از افراد استفاده می‌شود. بنابراین زمان زیادی طول خواهد کشید تا استفاده از آن به‌طور کامل متوقف گردد.

یک mbar برابر است با:

0.001 bar
0.0145038 psi
100 N/m2
100 Pa
1 hPa
0.1 kPa
0.0001 MPa
0.00101972 kg/cm2
0.750062 Torr
750.062 mTorr
0.000986923 atm
0.00101972 at
2.08854 psf
1.01972 g/cm2