mmHg

« Back to Glossary Index

میلی متر جیوه (mmHg یا Millimetre of Mercury) یک واحد فشار متریک کوچک و پرکاربرد در صنعت پزشکی می باشد. یک mmHg در دمای 0 C° معادل فشار هیدرواستاتیک اعمال شونده توسط یک میلی متر ستون جیوه می باشد. معمولاً از این واحد فشار در صنایع پزشکی (به ویژه برای اندازه‌‌گیری فشار خون) استفاده می شود. جایی که به طور سنتی در گذشته از یک مانومتر مایع به عنوان بخشی از تجهیزات تست فشار خون استفاده می شد. امروزه در صنعت پزشکی تجهیزات الکترونیکی مدرن جایگزین تجهیزات سنتی شده‌اند. اما با این وجود استفاده از واحد فشار میلی متر Hg همچنان ادامه دارد. یک Millimetre of Mercury برابر است با:

0.00133322 bar
0.0193368 psi
1.33322 mbar
133.322 N/m2
133.322 Pa
1.33322 hPa
0.133322 kPa
0.000133322 MPa
0.00135951 kg/cm2