mmH2O

« Back to Glossary Index

میلی متر آب (Millimeter of Water Column یا mmH2O) یک واحد فشار متریک کوچک می باشد که معادل 9.80665  پاسکال است. این واحد از فشار هیدرواستاتیک ناشی از 1 میلی‌متر ستون آب در دمای 4 درجه سانتی گراد به دست می آید. معمولاً از این واحد برای نظارت بر فشار جریان هوای کم Low Air Flow Pressure در سیستم های تهویه ساختمان ها استفاده می شود. همچنین از آن به منظور نظارت بر سطح آب در رودخانه ها و آب های کم عمق نیز استفاده می شود. در گذشته، معمولاً فشارهای هوای کم را توسط مانومترهای ستون آب اندازه گیری می کردند. امروزه این تجهیزات عمدتاً با مانومترهای دیجیتالی که از سنسورهای الکترونیکی استفاده می کنند جایگزین شده‌اند اما استفاده از واحد فشار mmH2O همچنان ادامه دارد.

این واحد فشار را با نمادهای (mmWC (Millimeter of Water Column و (mmWG (Millimeter of Water Gauge نیز نمایش می دهند. یک میلی متر ستون آب در دمای 4 درجه سانتی گراد برابر است با:

0.0000980665 bar
0.00142233 psi
0.0980665 mbar
9.80665 N/m2
9.80665 Pa
0.0980665 hPa
0.00980665 kPa
0.00000980665 MPa
0.0001 kg/cm2
1 mmWC 4°C (39.2°F)
1 mmWG 4°C (39.2°F)
0.1 cmH2O 4°C (39.2°F)
0.001 mH2O 4°C (39.2°F)
0.0393701 inH2O 4°C (39.2°F)
0.00328084 ftH2O 4°C (39.2°F)
0.0735559 mmHg 0°C (32°F)
0.00735559 cmHg 0°C (32°F)
0.00289590 inHg 0°C (32°F)
0.0735559 Torr
73.5559 mTorr
0.0000967841 atm
0.0001 at
0.204816 psf
0.1 g/cm2