Pa

« Back to Glossary Index

پاسکال Pa یک واحد SI برای فشار است که از سایر واحدهای SI با استفاده از رابطه زیر بدست می آید. از آنجایی که 1 پاسکال فشار بسیار کمی است (معادل 0.01 میلی بار)، استفاده از آن تنها به کاربردهایی با فشار بسیار پایین محدود می شود. مانند اندازه گیری اختلاف فشار گاز یا هوا در سیستم های تهویه مطبوع. بنابراین از Pascal برای اندازه فشارهای بالاتر، از ضرایبی همچون hectopascal (hPa), kilopascal (kPa) و Megapascal (MPa) استفاده می شود. بر خلاف واحدهای دیگر مانند psi، kgf/cm2، mH2O و inHg، مقدار فشاری که واحد kg/m.s² نشان می‌دهد بدون توجه به مکان و نحوه استفاده بدون تغییر است. این واحد فشار کاملاً مستقل از دمای محیط، گرانش محلی و چگالی سیال است.

Pa = (kg.m/s²)/m² = kg/m.s² = N/m2

1 bar = 100 kPa

1 mbar = 100 Pascal