psf

« Back to Glossary Index

پوند یا پوند نیروی بر فوت مربع (psf or pfsf) یک واحد فشار بریتانیایی (Imperial) و آمریکایی است که مستقیماً با ضریب 144 با واحد فشار psi مرتبط است. 1 psf برابر با 47.8803 پاسکال است. واحد فشار pfsf بیشتر برای کاربردهای فشار پایین استفاده می شود. مانند: تعیین سازه های ساختمانی برای مقاومت در برابر نیروی باد خاص یا درجه بندی کف ساختمان برای حداکثر بار وزنی. یک بار برابر است با 2088.54 پوند بر فوت مربع.

1 ft² = 12 in x 12 in = 144 in²