Torr

« Back to Glossary Index

تور یا Torr یک واحد فشار غیر SI است که معادل 1 اتمسفر استاندارد تقسیم بر 760 می باشد (atm/760). معمولاً از این واحد برای اندازه گیری خلاء بالا High Vacuum استفاده می شود. واحد تور تا حد زیادی توسط واحد فشار hPa و mbar جایگزین شده‌است. یک‌تور تقریباً برابر با فشار یک میلی متر جیوه است اما با این وجود نباید این دو واحد را دقیقاً یکسان در نظر گرفت. زیرا تور واحد دقیق و درستی است اما mmHg به دلیل تفاوت در گرانش محلی و دمای هر منطقه همیشه یکسان نیست. درد تجهیزات ابزار دقیق معمولاً سنسورهای خلاء پایین (مانند Pirani یا Ionisation Gauge) از واحد‌ torr استفاده می کنند. همچنین از torr برای تعیین کمترین درجه فشار در تجهیزات خلاء بالا (مانند پمپ های خلاء، ولوها و چمبرها) نیز استفاده می شود. یک Torr برابر است با:

0.00133322 bar
0.0193368 psi
1.33322 mbar
133.322 N/m2
133.322 Pa
1.33322 hPa
0.133322 kPa
0.000133322 MPa
0.00135951 kg/cm2
1000 mTorr
0.00131579 atm
0.00135951 at
2.78450 psf
1.35951 g/cm2