cmHg

« Back to Glossary Index

سانتی متر جیوه (Centimeter of Mercury یا cmHg) یک واحد فشار کوچک است که در دمای صفر درجه سانتی گراد معادل 1333.22 پاسکال می باشد. این واحد ناشی از فشار اعمال‌ شونده در اثر گرانش هر حجم جیوه مایع با ارتفاع 1 سانتی متر می باشد. استفاده از واحد فشار cmHg به اندازه mmHg رایج نیست. عمدتاً از این واحد در کاربردهایی نظیر اندازه گیری فشار پمپ های خلاء، سیستم های پنوماتیک، فشار منیفولد ورودی موتور خودرو و فشار خون استفاده می شود.

یک سانتی‌متر جیوه برابر است با:

0.0133322 bar
0.193368 psi
13.3322 mbar
1333.22 N/m2
1333.22 Pa
13.3322 hPa
1.33322 kPa
0.00133322 MPa
0.0135951 kg/cm2
135.951 mmH2O 4°C (39.2°F)
13.5951 cmH2O 4°C (39.2°F)
0.135951 mH2O 4°C (39.2°F)
5.35240 inH2O 4°C (39.2°F)
0.446033 ftH2O 4°C (39.2°F)
10 mmHg 0°C (32°F)
1 cmHg 0°C (32°F)
0.393701 inHg 0°C (32°F)
10.00000 Torr
10000.00 mTorr
0.0131579 atm
0.0135951 at
27.8450 psf
13.5951 g/cm2