g/cm2

« Back to Glossary Index

گرم یا نیروی گرم بر سانتی متر مربع (gf/cm2 یا g/cm2) یک واحد فشار از دستگاه CGS یا Centimeter-Gram-Second می باشد. نام کامل این واحد فشار Gram per Square Centimeter یا Gram Force per Square Centimeter نیز می باشد. امروزه استفاده یکای گرم بر سانتی متر مربع تا حد زیادی منسوخ و با رسماً با یکاهای سیستم SI جایگزین شده‌ است. به طور کلی واحد gf/cm² همانند واحدهای mbar و hPa برای اندازه‌گیری فشارهای بسیار کم Low Pressure به کار می رود. یک g/cm2 معادل برابر است با:

0.000980665 bar
0.0142233 psi
0.980665 mbar
98.0665 N/m2
98.0665 Pa
0.980665 hPa
0.0980665 kPa
0.0000980665 MPa
0.001 kg/cm2
0.735559 Torr
735.559 mTorr
0.000967841 atm
1 gf/cm2