Pressure Unit

« Back to Glossary Index

منظور از Pressure Unit واحد اندازه گیری فشار است. محبوب ترین واحدهای فشار در تجهیزات اندازه‌گیری فشار عبارتند از: bar, psi, kPa, MPa, mH2O, Torr.