inH2O

« Back to Glossary Index

اینچ آب (Inch of Water Column یا inH2O) یک واحد فشار انگلیسی و آمریکایی برای اندازه‌گیری سطح مایعات است که معادل 249.089 پاسکال می‌باشد. این واحد از فشار هیدرواستاتیک ناشی از 1 اینچ ستون آب در دمای 4 درجه سانتی گراد به دست می آید. از این واحد فشار برای نمایش فشار هیدرواستاتیک ناشی از سطح مشخصی از مایع (ارتفاع ستون مایع) استفاده می شود. فشار اعمال شونده توسط یک اینچ ستون آب به چگالی و گرانش محلی هر منطقه بستگی دارد. به همین دلیل این واحد فشار یک واحد اصلی برای اندازه‌گیری فشار محسوب نمی شود. از واحد اینچ آب در سراسر جهان برای اندازه گیری سطح مایعات کم عمق و همچنین فشارهای کم مانند اختلاف فشار هوا در سیستم های تهویه استفاده می شود.

از آنجایی که چگالی یک مایع تحت تأثیر تغییرات دمایی است، اینچ ستون آب باید همراه با دمای مایعی باشد که واحد از آن به دست می آید. در محاسبه این واحد فشار از چگالی آب خالص 1000 kg/m3 در دمای 4 °C و گرانش استاندارد 9.80665 m/s2 استفاده شده‌است. اهمیت 4 درجه سانتیگراد (39.2 درجه فارنهایت) این است که به دمایی که در آن آب به حداکثر چگالی خود می رسد بسیار نزدیک است.

این واحد فشار را با نمادهای (inWC (Inch of Water Column و (inWG (Inch of Water Gauge نیز نمایش می دهند. یک inH2O در دمای 4 درجه سانتی گراد برابر است با:

0.00249089 bar
0.0361273 psi
2.49089 mbar
249.089 N/m2
249.089 Pa
2.49089 hPa
0.249089 kPa
0.000249089 MPa
0.00254000 kg/cm2
25.4 mmH2O 4°C (39.2°F)
2.54 cmH2O 4°C (39.2°F)
0.0254 mH2O 4°C (39.2°F)
1 inWC 4°C (39.2°F)
1 inWG 4°C (39.2°F)
0.0833333 ftH2O 4°C (39.2°F)
1.86832 mmHg 0°C (32°F)
0.186832 cmHg 0°C (32°F)
0.0735559 inHg 0°C (32°F)
1.86832 Torr
1868.32 mTorr
0.00245832 atm
0.00254000 at
5.20233 psf
2.54 g/cm2