kgf/cm2

« Back to Glossary Index

کیلو گرم یا نیروی کیلو گرم بر سانتی متر مربع (kgf/cm2 یا kg/cm2) یک واحد فشار مشابه واحد psi یا در واقع معادل متریک واحد psi می باشد. نام کامل این واحد فشار Kilogram per Square Centimeter یا Kilogram Force per Square Centimeter نیز می باشد. همانند psi، واحد kg/cm2 هم بخشی از گروه واحدهای فشاری است که فشار Pressure و وزن Weight را با یکدیگر مرتبط می‌کنند. به همین دلیل برای کاربردهایی مناسب است که از اعمال فشار، برای ایجاد بار (Load) استفاده می شود (مانند تست مواد). به طور معمول از یک سیلندر پیستونی برای تبدیل فشار اعمال شده به نیرو استفاده می شود. طبق رابطه P=F/A می توان به راحتی با ضرب کردن فشار (بر حسب kgf/cm2) در مساحت سطح، وزن اعمال شونده بر حسب کیلوگرم را محاسبه نمود.

رایج ترین روش نوشتن واحد کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع به صورت «kg/cm2» می باشد، گرچه «kgf/cm2» معنای آن را دقیق‌تر توصیف می‌کند. امروزه واحدهای سیستم SI تا حد زیادی جایگزین این واحد شده‌اند. یک نیروی کیلو گرم بر سانتی متر مربع برابر است با:

0.980665 bar
14.2233 psi
980.665 mbar
98066.5 N/m2
98066.5 Pa
980.665 hPa
98.0665 kPa
0.0980665 MPa
1 kg/cm2
735.559 Torr
735559 mTorr
0.967841 atm
1 at