Static Pressure

« Back to Glossary Index

منظور از فشار استاتیک (Static Pressure یا Static Line Pressure)، فشار کل موجود در یک نقطه در طول یک لوله تحت فشار می باشد. به عبارت دیگر برابر است با فشاری که به طور طبیعی بدنه داخلی لوله یا سطحی که سیال در امتداد آن جریان دارد اعمال می شود. سیال می تواند از نوع مایع یا گاز باشد. این فشار معمولاً در مشخصات فنی یک سنسور فشار دیفرانسیل ذکر می شود. و بیانگر حداکثر فشار مجازی است که می تواند به طور همزمان به هر دو پورت High و Low سنسور اعمال شود.

فشار استاتیک نباید با Overpressure یا فشار مازادی که مربوط به محدوده اندازه‌گیری Pressure Range سنسورهای فشار دیفرانسیل می باشد اشتباه گرفته شود. به طور مثال برای یک سنسور فشار دیفرانسیل Unidirectional مشخصات فنی به صورت زیر تعریف می شود.

Differential Pressure Sensor
Pressure Range: 0 … 10 bar
Positive Overpressure: 200 %FS or 2 times or 2x
Negative Overpressure: 150 %FS or 1.5 times or 1.5x
Burst Pressure: 300 %FS or 3 times or 3x
Static Pressure: 200 bar