Negative Overpressure

« Back to Glossary Index

منظور از Negative Overpressure حداکثر فشار خارج از محدوده اندازه گیری فشار است که می توان به پورت فشار پایین (Low Pressure Port) یک سنسور فشار دیفرانسیل بدون تأثیر دائمی و قابل توجه در عملکرد و دقت آن اعمال نمود. به عبارت دیگر پس از بازگشت فشار اعمال شونده به داخل محدوده اندازه‌گیری، سنسور به عملکرد عادی خود ادامه خواهد داد. اما با این وجود خارج از محدوده اندازه‌گیری فشار Pressure Range هیچ ارتباط واضحی بین فشار و سیگنال خروجی وجود نخواهد داشت.

به طور مثال در یک سنسور فشار دیفرانسیل با محدوده اندازه‌گیری 10 – 0 بار میزان Overpressure برای هر پورت به صورت زیر نمایش داده‌می شود.

Differential Pressure Sensor
Pressure Range: 0 … 10 bar
Negative Overpressure: 150 %FS or 1.5 times or 1.5x
Positive Overpressure: 200 %FS or 2 times or 2x