Overpressure

« Back to Glossary Index

منظور از Overpressure حداکثر فشار خارج از محدوده اندازه گیری فشار است که می توان به یک تجهیز اندازه‌گیری فشار بدون تأثیر دائمی و قابل توجه در عملکرد و دقت آن اعمال نمود. به عبارت دیگر پس از بازگشت فشار اعمال شونده به داخل محدوده اندازه‌گیری، تجهیز به عملکرد عادی خود ادامه خواهد داد. اما با این وجود خارج از محدوده اندازه‌گیری فشار Pressure Range هیچ ارتباط واضحی بین فشار و سیگنال خروجی وجود نخواهد داشت. اصطلاحات دیگری نیز به همین معنی می باشند که عبارتند از:

Pmax
Overload Pressure
Proof Pressure
Maximum Working Pressure (MWP)

به طور مثال در یک سنسور فشار با محدوده اندازه‌گیری 10 – 0 بار میزان تحمل در برابر فشار بیش از حد (فشار مازاد) به صورت زیر نمایش داده‌می شود.

Pressure Range: 0 … 10 bar
Overpressure: 20 bar / 2x / 200 %FS / 2 times of Nominal Pressure