Pressure Range

« Back to Glossary Index

منظور از Pressure Range، بازه اندازه‌گیری یا محدوده فشار قابل اندازه‌گیری توسط یک تجهیز اندازه‌گیری فشار (مانند سنسور فشار) می باشد. به عبارت دیگر Pressure Range عبارتست از محدوده حداقل تا حداکثر فشاری که یک سنسور فشار برای اندازه‌گیری آن کالیبره می شود. خروجی هر سنسور فشار دقیقاً متناظر با بازه اندازه‌گیری فشار آن می باشد. به طور مثال خروجی یک ترانسمیتر فشار 0 تا 100 psi در فشار صفر معادل 4 و در فشار 100 psi برابر با 20 میلی آمپر (mA) می باشد.