Vented Gauge

« Back to Glossary Index

Vented Gauge نوعی از فشار مرجع گیج (Gauge Reference Pressure) می باشد. پرکاربردترین فشار مرجع، فشار Gauge است که برابر است با فشار کل منهای فشار اتمسفر. فشار گیج یا فشار نسبی را اغلب با پسوند «g» بعد از واحد فشار (به طور مثال 15 psig) نمایش می دهند. در یک ترانسمیتر فشار Vented Gauge (vg or g)، همواره فشار هوای محیط اطراف سنسور در معرض سمت معکوس یا منفی دیافراگم عنصر حسگر فشار قرار می گیرد. دلیل این امر وجود یک کابل تهویه یا یک منفذ (سوراخ کوچک) کنار تجهیز می باشد که امکان ورود هوا را فراهم می کند. بنابراین اندازه‌گیری فشار توسط سنسور، همیشه نسبت به فشار هوای محیط (Barometric Pressure) صورت می پذیرد. در نتیجه هنگامی که یک ترانسمیتر فشار vg به فرآیند متصل نشده و فقط در معرض فشار هوای محیط قرار دارد باید فشار صفر (Zero Pressure) را نمایش دهد.