psig

« Back to Glossary Index

منظور از psig همان واحد فشار پوند بر اینچ مربع (psi) است که معمولا برای یک سنسور فشار گیج (Gauge Pressure Sensor) استفاده می شود. به طور مثال اگر محدوده فشار یک سنسور فشار گیج 0 تا 16 psi باشد، گاهاً به صورت زیر نمایش می دهند.

Pressure Range: 0 – 16 psig