Reference Pressure

« Back to Glossary Index

Reference Pressure یا فشار مرجع، فشاری است که در سمت معکوس یا منفی یک عنصر حسگر فشار وجود دارد. به طور مثال، هنگامیکه فشار کل اعمال شونده در سمت مثبت دیافراگم با فشار مرجع در سمت منفی برابر باشد، قرائت فشار صفر خواهد بود. یکی از مهم ترین پارامترهایی که باید هنگام انتخاب یک تجهیز اندازه گیری فشار در نظر بگیرید، Reference Pressure می باشد. کلیه تجهیزات اندازه گیری فشار (سنسور فشار، پرشر سوئیچ، گیج فشار و غیره) بر اساس Reference Pressure به 3 دسته کلی ابسلوت Absolute، گیج Gauge و دیفرانسیل Differential یا تفاضلی تقسیم می شوند.