Series

« Back to Glossary Index

منظور از Series گروهی از Product یا محصولاتی است که از لحاظ مشخصات فیزیکی و فنی، وجه اشتراک زیادی با یکدیگر دارند. و تحت عنوان یک نام توسط یک Brand به بازار عرضه می شوند. به جای واژه Series از واژه های Type و Model نیز استفاده می شود. به عنوان مثال: برند WIKA آلمان چندین خط تولید مختلف برای تولید سری های متفاوت (اعم از A-10, S-20, IS-3 و غیره) دارد که هر کدام از این سری یا مدل ها از لحاظ ویژگی های فنی، قیمت و کاربرد (Application) با یکدیگر متفاوتند.