Product

« Back to Glossary Index

منظور از Product محصول یا کالایی است که دارای مشخصات فیزیکی و ویژگی های فنی خاص می باشد. Product (محصول) زیر مجموعه Series (سری) است.