Nominal Pressure

« Back to Glossary Index

منظور از فشار نامی (Nominal Pressure)، محدوده میان حد بالا (Upper Limit) و حد پایین (Lower Limit) فشار در یک کاربرد خاص می باشد. در واقع فشار اسمی بیانگر فشاری است که در یک Application خاص و تحت شرایط عملیاتی عادی می توان انتظار داشت. فشار نامی با نام های فشار نرمال Normal Pressure، فشار عملیاتی Operating Pressure و فشار کاری Working Pressure نیز شناخته‌می شود. میزان دقت یا درستی Accuracy ذکر شده‌برای یک تجهیزات اندازه‌گیری فشار تنها داخل این محدوده معتبر است.