Origin

« Back to Glossary Index

منظور از Origin، کشور یا منطقه ای است که محصولات (Product) یک برند (Brand) در آنجا تولید می شوند. Origin یا مبدأ در تجارت بین‌المللی برای تعیین عوارض یا هزینه‌هایی که باید از محصولات اخذ شود استفاده می‌شود.