Vacuum

« Back to Glossary Index

اصطلاح Vacuum (وکیوم یا خلاء)، برای اشاره به فشارهای پایین تر از فشار اتمسفر Atmospheric Pressure استفاده می شود. در واقع وکیوم، فشار گیج منفی است که معمولاً نسبت به فشار بارومتریک استاندارد محیط اطراف تجهیز، سنجیده می شود. و همچنین بیانگر اختلاف فشار میان فشار اتمسفر و فشار تخلیه شده از سیستم می باشد. به سنسور‌های فشار گیج که تنها قادر به اندازه‌گیری فشارهای کمتر از فشار اتمسفر هستند سنسور فشار خلاء Vacuum Pressure Sensor گفته می گویند.