Pressure Sensor

« Back to Glossary Index

سنسور فشار یا Pressure Sensor یک اصطلاح رایج است که گاهی اوقات به جای Pressure Transducer استفاده می شود. به طور کلی به هر تجهیزی که کمیت فیزیکی فشار را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند Pressure Sensor گفته‌می شود. از نظر فنی سنسور فشار یک تجهیز اندازه‌گیری فشار با خروجی جبران نشده و همچنین تقویت نشده می باشد. این تجهیز فشار ورودی را به یک تغییر الکترونیکی قابل تشخیص (مانند تغییر در مقاومت یا ظرفیت خازن) تبدیل می کند. هر سنسور فشار از یک عنصر حسگر فشار یا Pressure Sensing Element به منظور تشخیص فشار و از اجزایی دیگر به منظور تبدیل اطلاعات به سیگنال خروجی تشکیل شده‌است.