HgV

« Back to Glossary Index

HgV یا Hg gauge”، یکی از روش های اندازه‌گیری خلاء بالا، بر حسب واحد اینچ جیوه (inches of mercury or “Hg) در آمریکا می باشد. در روش استاندارد HgV، بازه اندازه‌گیری فشار از نقطه صفر Hg” (معادل Atmospheric Pressure) شروع می شود و تا نقطه 29.92 اینچ جیوه (معادل Perfect Vacuum یا خلاء کامل) بالا می رود. یعنی با افزایش خلاء (کاهش فشار نسبت به فشار هوای محیط) عدد Hg gauge” نیز بزرگتر می شود. البته لطفاً به این نکته توجه داشته باشید که خلاء کامل یک مفهوم کاملاً نظری است و در دنیای واقعی قابل دستیابی نیست. برای درک بهتر ارتباط میان هر دو روش استاندارد در سطح دریا داریم:

26 “Hg gauge (“HgV) = 29.92 – 26 = 3.92 “Hg absolute (“HgA)