Perfect Vacuum

« Back to Glossary Index

منظور از Perfect Vacuum، خلاء ایده‌آلی است که فاقد هر گونه ماده می باشد و فشار آن دقیقاً برابر با 0 (در هر واحد فشار) است. خلاء کامل یک مفهوم نظری است که در دنیای واقعی قابل دستیابی نیست. اما نزدیک شدن به آن، هم در طبیعت و هم در آزمایشگاه امکان پذیر است. در واقع Full Vacuum معادل فشار ابسلوت 0 psia می باشد. و از آنجایی که فشار هوای محیط در سطح دریا تقریباً برابر با 14.7 psig است. در نتیجه خلاء کامل معادل 14.7- psig می باشد.

Perfect Vacuum = 0 psia = -14.7 psig = +14.7 psiv = +29.92″ HgV = 0 HgA