Strain Gauge

« Back to Glossary Index

استرین گیج Strain Gauge یا کرنش سنج نوعی سنسور الکتریکی است که کاربرد اصلی آن اندازه‌گیری نیرو یا کرنش می باشد. در فیزیک به تغییر نسبی اندازه یا شکل یک جسم بر اثر اعمال نیروی بیرونی Strain یا کرنش گفته‌می شود. مقاومت الکتریکی یک Strain Gauge با اعمال نیرو به آن تغییر می کند. در پی این تغییر مقاومت، خروجی الکتریکی متفاوتی نیز تولید می شود. استرین گیج ها از این روش برای اندازه‌گیری فشار، نیرو، وزن و کشش استفاده می کنند.