psiv

« Back to Glossary Index

منظور از psiv همان واحد فشار پوند بر اینچ مربع psi است که معمولا برای یک ترانسمیتر فشار وکیوم (Vacuum Pressure Transmitter) استفاده می شود. فشار وکیوم Vacuum Pressure نسبت به فشار هوای محیط اندازه گیری می شود.  برای درک بهتر psiv به مثال زیر دقت فرمایید.

1. Vacuum Pressure Transmitter

Range: 0 to 14.7 [psiv]
Output: 4 to 20 mA

2. Absolute Pressure Transmitter
Range: 0 to 14.7 [psia]
Output: 4 to 20 mA

در ترانسمیتر فشار ویکوم (شماره 1)، افزایش خروجی mA ترانسمیتر فشار، متناسب با کاهش فشار (افزایش خلاء) می باشد. یعنی هر چقدر به سمت خلاء بیشتر حرکت کنیم، خروجی ترانسمیتر فشار افزایش می یابد. این در حالی است که در ترانسمیتر فشار مطلق (شماره 2)، افزایش خروجی mA ترانسمیتر متناسب با افزایش فشار (کاهش وکیوم) است. بنابراین با کاهش خلاء، خروجی ترانسمیتر فشار افزایش میابد. در واقع خروجی ترانسمیتر فشار شماره 2 در نقطه Zero و Full Scale معادل زیر است.

Zero Point = 0 psia (-14.7 [psiv]) ➝ 4 mA

Full Scale Vacuum = 14.7 psia (0 [psiv]) ➝ 20 mA (Full Scale Output)