psia

« Back to Glossary Index

منظور از psia همان واحد فشار پوند بر اینچ مربع (psi) است که معمولا برای یک سنسور فشار مطلق (Absolute Pressure Sensor) استفاده می شود. به طور مثال اگر محدوده فشار یک سنسور فشار ابسلوت 0 تا 10 psi باشد، گاهاً به صورت زیر نمایش می دهند.

Pressure Range: 0 – 10 psia

Pressure Range: 0 – 10 psi abs