Measuring Range

« Back to Glossary Index

منظور از Measuring Range، محدوده اندازه‌گیری (بازه اندازه‌گیری) یک سنسور یا تجهیز اندازه‌گیری می باشد. نواحی انتهایی محدوده اندازه‌گیری سنسور با LRL (Lower Range Limit) و URL (Upper Range Limit) مشخص می شوند. به طور مثال برای یک ترانسمیتر فشار 1000- تا 1000+ میلی بار داریم:

Measuring Range (Pressure Range): -1000 … +1000 mbar

Lower Range Limit (LRL): -1000 bar (-14.5 psi)

Upper Range Limit (URL): +1000 (+14.5 psi)