Lower Range Limit

« Back to Glossary Index

منظور از Lower Range Limit یا LRL کمترین میزان فشاری است که یک ترانسمیتر فشار برای اندازه‌گیری آن طراحی و کالیبره می شود. به طور مثال برای یک ترانسمیتر فشار 1000- تا 1000+ میلی بار داریم:

Measuring Range (Pressure Range): -1000 … +1000 mbar

Lower Range Limit (URL): -1000 mbar (-14.5 psi)