Differential

« Back to Glossary Index

Differential Pressure یا فشار دیفرانسیل، بیانگر اختلاف فشار میان دو فرآیند است. بنابراین سنسورهای فشار دیفرانسیل یا تفاضلی دارای دو پورت فشار مجزا هستند. از این سنسور ها برای کاربردهایی نظیر اندازه گیری فِلو Flow، نظارت بر فیلترها و اندازه گیری سطح مخازن تحت فشار استفاده می شود. فشار Differential را اغلب با نمادهای Delta P, DP, ΔP و پسوند «D» بعد از واحد فشار (به طور مثال 25 barD) نمایش می دهند.