Current Output

« Back to Glossary Index

منظور از Current Output، یک خروجی از نوع جریانی پیوسته است. این خروجی معمولاً از نوع 20 – 4 mA میلی آمپر DC یا 20 – 0 mA میلی آمپر DC می باشد. از خروجی جریانی به طور مستقیم برای کنترل بار (Load) استفاده نمی شود. بلکه از آن برای راه‌ اندازی یک کنترل‌کننده قدرت خارجی (مانند تریستور Thyristor unit، کنترل ولو Control Valve) استفاده می شود. انواع خروجی جریانی Current Output که احتمالاً با آنها روبرو خواهید شد عبارتند از:

4 … 20 mA (2 wire)
4 … 20 mA (3 wire)
0 … 20 mA (3 wire)