barD

« Back to Glossary Index

منظور از barD همان واحد فشار بار (bar) است که به ندرت برای یک سنسور فشار دیفرانسیل استفاده می شود. به طور مثال اگر محدوده فشار یک سنسور فشار دیفرانسیلی 0 تا 25 بار باشد، گاهاً به صورت زیر نمایش می دهند.

Pressure Range: 0 – 25 barD