bara

« Back to Glossary Index

منظور از bara همان واحد فشار بار (bar) است که معمولا برای یک سنسور فشار مطلق (Absolute Pressure Sensor) استفاده می شود. به طور مثال اگر محدوده فشار یک سنسور فشار ابسلوت 0 تا 10 بار باشد، گاهاً به صورت زیر نمایش می دهند.

Pressure Range: 0 – 10 bara

Pressure Range: 0 – 10 bar abs